Statut

Statut Opolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Razem”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Opolska Federacja Organizacji Pozarządowych „Razem” zwana dalej Federacją jest stowarzyszeniem i zrzesza organizacje pozarządowe działające na terenie województwa opolskiego.
 2. Siedzibą Federacji jest Miasto Krapkowice.
 3. Federacja działa zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach oraz własnym statutem.
 4. Federacja reprezentuje wyłącznie swoich członków, może także działać na rzecz innych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego na terenie Opolszczyzny.
 5. Działalność Federacja odbywa się w oparciu o zasady: dobrowolności, partnerstwa, otwartości i suwerenności organizacji członkowskich.
 6. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Federacja może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych.
 8. Federacja do realizacji swoich celów statutowych może otwierać biura i zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Cele i formy działania
§ 2

Celem Federacji jest:

 1. wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Opolszczyzny,
 2. realizacja zadań pożytku publicznego w obszarze:
  1. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  2. działalności charytatywnej;
  3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  5. ochrony i promocji zdrowia, w tym zapobiegania uzależnieniom oraz HIV/AIDS;
  6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie;
  8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz nieletnich, a także działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  16. porządku i bezpieczeństwa publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  19. promocji i organizacji wolontariatu;
  20. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w powyższych podpunktach,
 3. wspólne tworzenie zintegrowanego i spójnego wizerunku gmin i powiatów województwa opolskiego jako środowiska przyjaznego dla mieszkańców i wspierającego aktywność społeczną,
 4. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
 5. kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku, a także wspierania nowopowstałych inicjatyw i organizacji pozarządowych oraz tworzenia klimatu współpracy i zdrowej konkurencji, w celu jak najlepszego wykonywania zadań na rzecz środowiska lokalnego,
 6. stworzenie platformy informacyjnej nt. podejmowanych inicjatywach własnych poprzez stworzenie bazy pomysłów, ewidencję zasobów oraz wzajemne wspieranie się w zakresie merytorycznym, technicznym i/lub finansowym w miarę możliwości swojego potencjału,
 7. wspieranie się w miarę możliwości poprzez wzajemne, nieodpłatne użyczanie i wymianę własnych zasobów kadrowych, finansowych, materialnych np. w postaci porad prawnych, usług księgowych, udostępniania lokali i sprzętu itp. oraz tworzenie płaszczyzny do wzajemnej komunikacji, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych,
 8. godne i uzgodnione reprezentowanie interesu województw opolskiego i tworzących go jednostek samorządowych poza jego granicami poprzez realizację projektów partnerskich, ponadlokalnych i ponadnarodowych; wzajemne wspieranie się w w/w inicjatywach,
 9. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli, wspieranie działalności organizacji członkowskich,
 10. reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk,
 11. działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami Federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi,
 12. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

§ 3


Cele i formy działania Federacji określone w § 2 realizowane są w szczególności przez:

 1. dbałość o przestrzeganie przez członków Federacji wspólnie ustalonych standardów działania, oraz zasad określonych w przyjętym przez Walne Zebranie Kodeksie Etycznym,
 2. tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań oraz  wprowadzenia systemu spotkań i debat w celu omawiania bieżących kwestii problemowych, służących określeniu celów i form współpracy, prowadzonych w duchu wzajemnego szacunku, poszanowania reguł kultury dyskusji,
 3. zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków   finansowych dla organizacji pozarządowych, w tym środków pomocowych z UE,
 4. aktywne uczestnictwo w procedurach dotyczących  tworzenia prawa lokalnego, opracowywania planów, programów i strategii rozwoju lokalnego, w zakresie leżącym w polu zainteresowania Federacji i ich członków.
 5. prowadzenie działań diagnostycznych, badawczych i promocyjnych,
 6. inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych,
 7. upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych,
 8. prowadzenie działań mediacyjnych,
 9. dla realizacji swoich celów Federacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz wszelkimi osobami  i instytucjami o podobnych celach działania,
 10. Federacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.

§ 4

Federacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność odpłatna może być prowadzona w zakresie wskazanym w paragrafie 2 niniejszego statutu.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 5

Członkowie Federacji dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda organizacja pozarządowa posiadająca swoje struktury na terenie Opolszczyzny, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji i Kodeksu Etycznego oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
  Członek zwyczajnym może być jedynie organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Członek Federacji jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną.
 3. Wszyscy członkowie Federacji mają prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby reprezentującej ich na Walnym Zebraniu.

§ 7

 1. Przyjęcie członka zwyczajnego Federacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu Federacji na najbliższym posiedzeniu jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.
 2. Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji Zarząd ma obowiązek pisemnie uzasadnić.
 3. Od uchwały Zarządu zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
 4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o podjęciu uchwały przez Zarząd.

§ 8

Członkowie zwyczajni Federacji mają następujące prawa:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji,

2) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,

4) zgłaszania kandydatów do władz,

5) korzystania z pomocy Federacji na zasadach określonych przez Zarząd Federacji,

6) udziału we wszystkich pracach i działaniach Federacji oraz dostępu do informacji o jej działalności,

7) odwołania się od decyzji Zarządu Federacji do Walnego Zebrania.

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

8) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,

9) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,

10) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,

11) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym Federację może zostać każda, również zagraniczna, osoba prawna oraz osoba fizyczna, która uznaje Statut i zasady programowe Federacji oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Federacji
 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 6 statutu.

  § 10

  Członkowie wspierający Federację mają prawo:

  1) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,

  2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,

  3) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

  Członkowie wspierający zobowiązani są do:

  5) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,

  6) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji,

  7) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

  8) Członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku wnoszenia składek.

  § 11

  Ustanie członkostwa następuje wskutek:

  1) rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu, a także w przypadku rozwiązania struktury terenowej w województwie Opolskim ze skutkiem natychmiastowym,

  2) wystąpienia ze Federacji  złożonego na piśmie przez uprawniony organ członka Stowarzyszenia,

  3) wykluczenia z Federacji.

  § 12

    Wykluczenie członka Federacji może nastąpić ze względu na:

  1) nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nie opłacania składek przez 12 miesięcy, od wyznaczonego terminu płatności składki,

  2) naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania,

  3) działanie na szkodę Federacji.

  4) Wykluczenie członka Federacji następuje w drodze uchwały Zarządu Federacji

  5) Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o którym wyżej mowa do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

  Rozdział 4
  Władze Federacji
  § 13

  Władzami Federacji są:

  1) Walne Zebranie Członków,

  2) Zarząd,

  3) Komisja Rewizyjna.

    • 14

  Walne Zebranie Członków może być:

  1) zwyczajne,

  2) nadzwyczajne.

    • 15

  1) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest, co najmniej raz na rok przez Zarząd Federacji.

  2) Zawiadomienie o terminie i porządku Walnego Zebrania Członków jest wysyłane listem poleconym lub poczta elektroniczną, albo dostarczone osobiście za potwierdzeniem odbioru na co najmniej 14 dni przed planowaną datą.

    • 16

  1) Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

  2) Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji.

  3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

  4 ) Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wysyłane jest listem zwykłym bądź poczta elektroniczną na co najmniej 14 dni przed planowaną datą.

    • 17

  1) Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.

  2) W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Federacji, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

  3) Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.

  4) Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

    • 18

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

    1. uchwalanie Statutu Federacji oraz dokonywanie zmian w Statucie,
    2. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania Członków,
    3. wybór Prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej,
    4. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,
    5. udzielanie Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium,
    6. przyjmowanie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej. Nie uzyskanie absolutorium oznacza natychmiastowe odwołanie z pełnionej funkcji i pozbawia prawa kandydowania do władz najbliższej kadencji,
    7. powoływanie komisji eksperckich,
    8. uchwalanie regulaminu płatności i wysokości składek członkowskich,
    9. przyjęcie Kodeksu Etycznego Federacji,
    10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
    11. nadawanie tytułu członka honorowego Federacji,
    12. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Federacji do momentu wyboru tych organów,
    13. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Federacji.
    • 19
    1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.
    2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykła większością głosów chyba, że zapisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
    • 20
    1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych Federacji.
    2. W drugim terminie, uchwały zapadają bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
    1. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu.
    2. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują: Przewodniczący Zebrania i protokolant.
    • 21

  ZARZĄD

    1. Zarząd składa się z, od 3 do 7 osób w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat.
    2. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Federacji.
    3. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w odrębnym głosowaniu.
    • 22
    1. Wybory członków Zarządu Federacji odbywają się zwykłą większością głosów.
    2. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów jednakowej ilości głosów, głosowanie na nich odbywa się ponownie.
    • 23
    1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes lub Wiceprezes.
    2. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
    3. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
    • 24
    1. Tryb zwoływania posiedzeń, pracy Zarządu i podejmowania uchwał ustala regulamin pracy Zarządu.
    2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział co najmniej połowa członków Zarządu.
    • 25

  Do kompetencji Zarządu należą:

    1. Reprezentowanie Federacji na zewnątrz.
    2. Organizowanie i nadzór nad działalnością Federacji.
    3. Kierowanie bieżącymi sprawami Federacji.
    4. Zarządzanie majątkiem i finansami Federacji.
    5. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Federacji do innych organizacji krajowych i zagranicznych.
    6. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
    7. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
    8. Przyjmowanie i odwoływanie członków Federacji.
    9. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
    10. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu.
    11. Zatrudnianie pracowników  i ustalanie wynagrodzeń.
    • 26
    1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Federacji oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy 2 członków Zarządu Federacji, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
    2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Federacji oraz udzielania rekomendacji wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
    • 27
    1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
    2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos decydujący należy do Prezesa, a przypadku jego nieobecności do Wiceprezesa.
    3. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
    4. Osoby zasiadające we władzach Federacji przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez organizację, którą reprezentują.
    • 28
    1. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu Federacji, Zarząd upoważnia Wiceprezesa do pełnienia obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa w trybie określonym w § 24.
    • 29

  Do kompetencji Prezesa lub Wiceprezesa należy:

    1. reprezentacja Federacji na zewnątrz,
    2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
    3. Zarząd Federacji może upoważnić osobę trzecią do reprezentowania Federacji w określonym zakresie.
    4. Prezes Federacji w rozumieniu Kodeksu Pracy pełni funkcję kierownika zakładu.
    • 30

  KOMISJA REWIZYJNA

    1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybieranych w głosowaniu jawnym, przez Walne Zebranie na okres czterech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
    2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie takiej samej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.
    • 31

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

    1. badanie rzetelności realizowanych zadań merytorycznych, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji,
    2. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu Federacji ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi.
    3. Inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków lub nie zwołanie go przez Zarząd
    4. Tryb swojej pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
    5. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
    6. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
    7. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.

  Wybory członków wszystkich władz Federacji odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

  Rozdział 5
  Majątek Federacji
  § 32

    1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, wierzytelności, fundusze i środki finansowe.
    2. Źródłami powstania majątku Federacji są:
     1. składki członkowskie,
     2. dochody z majątku Federacji,
     3. dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz dochody ze zbiórek publicznych,
     4. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,
     5. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
     6. wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej,
    1.                  h) inne źródła prawnie dozwolone.

  Rozdział 6
  Działalność gospodarcza
  § 33

    1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
    2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji.
    • 34

  Federacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

    • 35

  Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Federację organizuje i kieruje Zarząd.

    • 36

  O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

  Rozdział 7
  Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji
  § 38

    1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Federacji wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów w obecności nie mniej niż 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
    2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana, oraz rozwiązanie Federacji mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
    3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Federacji.

  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji lub nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie określone przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  ( Dz. U. Nr 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami).

    • 39

  Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Organu Rejestrowego.

   

  Numer KRS: 0000605212